Szenior-Klub
Minden hónap 3 vasárnapján 15 órától az Am Tabor plébánián (Hochstettergasse 1, 1020 Wien)

Liszt Ferenc Kórus
BÉCSI MAGYAR LISZT FERENC KÓRUS

40 éves a Liszt Ferenc Kórus
Pasted Graphic
2017 december 3.-án, Advent első vasár-napján, csengő női és érces férfihan-gokon felcsendült Halmos László „Ju-bilate“ kórusműve a bécsi Német Lovag-rend templomában, hiszen a kórus ezen a napon ünnepelte 40 éves fennállását.
1977-ben Dr. Radnai Tibor kapucinus atya kezdeményezésére összeállt egy pár jóhangú és jókedvű leendő kórustag, hogy letegyék a Liszt Ferenc énekkar alapköveit. Hála Istennek ez olyan szi-lárdnak bizonyult, hogy még 40 év után is életképesek. A kórust Tóth Tibor a bécsi operaház akkori tagja vette keze alá és már az első időkben szép eredmé-nyeket értek el.
Őt munkája 2 év után külföldre szólí-totta és új kórusvezetőre lett szükség.
A választás a már akkor sem ismeretlen Simon Mártára, a bécsi Volksoper tagjára esett. A legjobb döntés volt. Hatalmas zenei felkészültséggel, türelemmel és szeretettel folytatta a megkezdett mun-kát, és a kórustagok száma is egyre nőtt. Hiszen még a 80-as években is renge-tegen hagyták el az anyaországukat, így a Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is nagyon sokan - ha nem is véglegesen - de otthonra találtak Bécsben. Akik csak tehették, rögtön bekapcsolódtak a kórus életébe, hiszen itt megértésre, szeretetre és családra is találtak.
A kórus egyre ismertebbé lett Bécsben. Gyönyörű éneke a legnevezetesebb tem-plomokban is felcsendült, sőt a Szt. István dóm öreg falai is hallhatta.
Ezenkívül felléptek Ausztria több na-gyobb városában és Mariazellben is, valamint a 80-as évek végétől már az Óhazába is több helyre ellátogattak.
Az énekkar hetenként próbál az Am Tabor plébánia kijelölt termében, és rendszeresen fellépnek a magyar misé-ken. Ünnepi alkalmakkor kórusszámaik-kal és szólóénekeikkel teszik szebbé a szertartásokat.
2017 december 3.-án, a mise végén Simon Ferenc esperes úr virágcsokorral köszön-tötte a kórusvezetőt, megköszönte több éves munkájukat és erőt, egészséget kívánt mindenkinek.
Ezután a döblergassei magyar otthonban közös ebédre jöttek össze, ahol elhang-zott még egy-két köszöntő szó. Simon Márta meleg szavakkal emlékezett az elmúlt évekre. Kiemelte a mindig har-monikus baráti hangulatot (ami első-sorban neki köszönhetö). Név szerint is köszönetet mondott azoknak, akik a kórus életében aktív szerepet játszottak, mint például a 2005-ben elhunyt Hegyi György atya tette.
Érdemes megemlíteni Lévay Tibor főkántor úr érdemeit, aki évek óta nagy szakér-telemmel és áldozattal kíséri a magyar misék énekeit.
Kívánjuk, hogy Isten dicsőségére és az emberek örömére még sok éven át tegye szebbé a kórus a magyar miséket.
Csipkó László
Dr. Radnai Tibor kapucinus atya, egykori magyar lelkész kezdeményezésére 1977 őszen összeállt egy pár jó hangú és jókedvű fiatal család, teli optimizmussal, hogy letegyék a Liszt Ferenc énekkar alapköveit. A vállalkozásuk sikeres lett és hála Istennek ez olyan szilárdnak bizonyult, hogy még 35 év után is életképesek vagyunk. Az alapító kis csoportból egy nagy család alakult ki. A kórust Tóth Tibor a bécsi operaház egyik akkori tagja vette keze alá és már az első időkben szép eredményeket értünk el. Őt munkája 2 év után külföldre szólította és új kórusvezetőre lett szükség.

A választás a már akkor is nem ismeretlen Simon Lévay Mártára, a bécsi Népi Opera (Volksoper) tagjára esett. A legjobb döntés volt. Hatalmas zenei felkészültséggel, türelemmel és szeretettel folytatta a megkezdett munkát és a kórustagok száma is egyre nőtt. Hiszen még a 80-as években is rengetegen hagyták el szülőföldjüket Így Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is nagyon sokan jöttek. Ha nem is véglegesen, de többen otthonra találtak Bécsben. Igen nagy számban a kezdettől bekapcsolódtak a kórus éneklésébe. Hiszen itt megértésre, szeretetre és családra is találtak.
Az énekkarunk összetétele roppant érdekes. Kezdettől fogva képviseltetve van csaknem az egész történelmi Magyarország. Azonkívül ökumenikus lelkület is köt össze bennünket. Hivatalosan és gyakorlatilag a „ Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség“ kórusa vagyunk, de a katolikusok mellett a magyar keresztény felekezetek híveiből is többen velünk működnek, sőt ott voltak alapító tagokként is! Isten dicséretére és az emberek lelkesítésére együtt énekelünk. A zenénk és énekeink, valamint a magyar kultúránk ápolásában nem lehetnek szétválasztó elemek. Különösen idegenben nem!
A fő székhelyünk a Német Lovagrend temploma: Bécs 1, Singerstr. 7. A magyar szentmiséken, főleg nagyobb ünnepeken havonta legalább egyszer, de néha többször is közreműködünk
A kórusunk egyre ismertebbé lett Bécsben. Lelkesítő énekeink és zeneszámaink a legnevezetesebb templomokban is felcsendültek Ágoston rendiek, jezsuiták, bencés templom, sőt a Szt. István dóm öreg falai is gyakran hallgathatták énekünket.
Ezen kívül felléptünk Grazban, Klagenfurtban, Villachban, Salzburgban, Innsbruckban, Linzben, Burgenland több városában. Mariazellben is sok magyar zarándoklás alkalmával.
A 90-es évek elejétől már Magyarországra, de az elcsatolt területekre is ellátogattunk. A legnevezetesebbek: Győr, Rév- Komárom, Budapest, Eger, Mátraverebély, Székesfehérvár és Pécs, Cegléd, Keszthely, Balaton – Almádi, Veszprém és Tatán tett szerepléseink.

Délvidéken, Magyarkanizsa területén, Bácskának egyedüli tiszta magyar falujában, az én szülőfalumban is, Tótfaluban, két alkalommal énekelt az énekkar magva gyermekeim Árpád, illetve Tündi egyházi esküvőjén
Legszebb és felejthetetlen közös élményünk 2008 július elején volt: a hat napos erdélyi kirándulásunk, meg egyben zarándok utunk is. Torda Szentlászló, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Madéfalva, Segesvár, Gyulafehérvár, Toroczkó és Nagyvárad. Püspökségeken, érsekségi dómokban a főpásztorok fogadtak bennünket és adták áldásukat a zarándok csoportra. Minden föntebb megemlített város, község templomaiban énekeltünk. A legmeghatóbb találkozás székelyföldiekkel mégis Csíksomlyón történt. Július elején, egy szürke hétfő késő délutánján mintegy 700 személy jött össze arra a szentmisére, amin a bécsi Magyar kórus énekelt. Igaz előtte másfél hónappal a nagy pünkösdi székely búcsú alkalmával a ferences atyák meghirdették ezt a napot és eseményét De le a kalappal a székely testvéreink előtt! Ők tudnak még emlékezni, visszaemlékezni és az egyszerű embert is becsülettel megtisztelni! – Persze itt meg kell említeni, hogy kórusunk két igen tehetséges és hű tagja – Marosvásárhely/Székelyudvarhely – Gellérd házaspár: Ildikó és Andor, mindent nagy szorgalommal, lelkesedéssel és odaadással már szépen előre terveztek és fantasztikusan előkészítettek Bárhova érkeztünk,tárt karokkal és magyar testvéri szeretettel fogadtak. Utólagosan is az egész énekkar nevében hálás köszönetet mondok nekik!
Vissza kell még arra térnem, hogy a nagy tehetségű karnagyunk mellett éppen olyan nagy tehetségű orgonisták is kísértek és kísérnek bennünket ezen a már évtizedekre visszanyúló tevékenykedésünkön. Huszonöt /25/ évig: 1979 – 2004: Csipkó László zongora tanár úr. 2004 óta pedig Lévay Tibor, opera énekes és az egyházközségünk főkantora Tehetséges szólistáink: Mezzoszoprán: Simon Lévay Márta karnagyunk. Basszbariton: Lévay Tibor orgonistánk. Basszus: Simon Lajos. Besegítő szopránok: Simon Vikike és Thaler Viola.
Több mint 30 éven át (1978 tavaszától 2009 január 1.-ig) a Pazmaneum 1. emeleti nagytermében tarthattuk heti próbáinkat és esetleges kis ünnepségeinket. Akkor bezárultak számunkra is az intézmény kapui.
Ft. Simon Ferenc magyar lelkészünk, ausztriai magyar főlelkész és a bécsi érsekség esperese nekünk is és valamennyi magyar csoportnak, külön meg kell neveznem a bécsi magyar cserkészeinket az Am Tabor osztrák plébániáján nyújtott nemcsak új menedékhelyet, hanem igazi otthont is. Ezért a legszívélyesebb hálás köszönet illeti öt.
Erős a meggyőződésem és hiszek abban, hogy a kórusunk még sokszor elénekelheti Halmos László fenséges zsoltárát: “ Minden földek, Istent dicsérjétek!” Hiszen ennek alapján maradtunk meg elhunyt Szépfalusi István, egykori evangélikus lelkész, emlékezetében így, és ö ezt mindig kihangsúlyozta, hogy néki mindegy, hogy mi a kórus hivatalos neve, számára ez vagyunk: “ Daloljatok az Úrnak!” Adja az Úr Jézus, hogy továbbra is így legyen!

Bécs, 2012 október 24. Paksánszki Szilveszter


72.sz. SZÉCHENYI ISTVÁN cserkészcsapat
Csapatotthon/Gruppenheim: A-1020 Wien, Am Tabor 7, bejárat a Hochstettergasse felől
www.cserkesz.at

KMÉM - Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom - Előadások
KATOLIKUS MAGYAR ÉRTELMISÉGI MOZGALOM

PAX ROMANA

Bewegung Ungarischer Katholischer Intellektueller
Pax Romana
Catholic Hungarian University Movement
Pax Romana
Mouvement Hongrois des Intellectuels Catholiques
Pax Romana
ZVR Nr.: 543677190

Összejövetelek (előadások) általában januártól decemberig minden hónap 3. szombatján 19:00-kor az Am Tabor plébánián, 1020 Hochsettergasse 1., kivéve a nyári hónapokat.
December 8-án rekollekciót szoktunk tartani.
Csoportunk rendszeresen támogat Magyarországon tanuló kárpátaljai diákokat és Böjte Csaba OFM dévai gyermekalapítványát.

Bank Austria Creditanstalt
BIC/Swift Code: BKAUATWW
IBAN: AT76 1200 0523 4005 1101