2020

„Szükségünk van a közelség művészetére“

Olyan időket élünk, amikor a nagyi viszontlátása lenne a legnagyobb ajándék. De hinnünk kell, hogy életünk újra teljessé, egésszé válhat – fogalmazott karácsonyi üzenetében Simon Ferenc bécsi esperes, érseki tanácsos, az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze.

Simon Ferenc üzenetében egy megindító adventi történetet idézett fel. Egy fiatal édesanya iskolás gyermekének egy üres kívánságlistát ad karácsony előtt. A listán általában mindenféle játékok, édességek és más vágyott ajándékok szoktak sorakozni – idén azonban alig néhány néhány szó: „csak hogy nagyi itt legyen velünk“.

Ahogy a történetbeli gyermek, pont úgy vágyakozunk mindannyian a megváltás, az üdvösség, a teljesség után – mondta az ausztriai magyar katolikusok főlelkésze –, de most még szükségünk van a közelség művészetére – ha még a távolból is.

Az pedig, hogy ennyire hiányzunk egymásnak, gyönyörű példája annak, hogy szeretjük egymást, hogy szükségünk van egymásra – ahogy a történetbeli család három tagjának. Bizakodnunk kell, hogy az élet újra teljessé, egésszé válik, és egyszer ismét viszontláthatjuk egymást – bíztatta hallgatóságát Simon Ferenc esperes.

red, ORF.at/Agenturen

Az egész interjút itt lehet meghallgatni…

Szentmisék rendje Szent Karácsony ünnepén


Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkészA járványügyi intézkedések miatt a szentmisék helye egyenlőre az Am Tabor plébánia!!!
1020 Wien, Aliiertenstr. 2


december 24. Szentesti szentmise 18:00 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent István első vértanú 11:00 órakor

december 27. Szent Család vasárnapja, óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

2020. december 28. és 2021. február 8. között újra szünetel a magyar szentmise
20 + C - M - B + 21

HÁZSZENTELÉS LITURGIÁJA
(a karácsonyi szentmisék végén szenteltvizet, tömjént és matricát lehet előre csomagoltan haza vinni)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

December 13-tól újra magyarnyelvű szentmise

Kedves Hívek!
A koronavírus-járványra tekintettel, az Osztrák Püspöki Konferencia és a Bécsi Főegyházmegye újabb rendelkezései december 7-től (röviden összefoglalva) a következők:
- A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
- A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
- A padokban a legalább 1,5 méteres távolságot meg kell tartani (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
- A szentmiséken továbbra is elhagyjuk az éneklést (kivétel a kántor), a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
- Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
- A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.
- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket arra kérjük vigyázzanak egészségükre ha tehetik maradjanak otthon, imádkozva szenteljék meg a vasárnapot.

A magyar szentmise helye: Am Tabor plébánia
Cím: 1020 Wien, Alliertenstr. 2
Időpont: 2020. december 13., 11:00 óra

November 15-től a templom újra a lakásodba jön avagy a lakásod templommá változik

Előreláthatólag december 6-ig újra szünetel a magyar szentmise


A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

- Más lehetőségek…

- Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina PécsSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.

Szentmisék helye november 8-án

A Német-Lovagrendben pozitívra teszteltek SARS-CoV2-re több személyt. Ezért a templom (Deutschordenskirche) zárva marad de a magyar szentmisét az Am Tabor plébánián megtartjuk.
Cím: 1020 Wien, Alliertenstr. 2
Időpont: 11:00 óra

Badenben
2500 Baden, Leesdorfer Hauptstraße 74
szentmise 16:30 órakor


Néma sokk és összefogás – Simon Ferenc ausztriai magyar főlelkész a terrortámadást átélt Bécsből

Brutális terrortámadás tanúi voltunk, én személyesen nem voltam szemtanúja a történteknek, de több ismerősöm beszámolt arról, milyen kegyetlenül oltották ki ártatlan emberek életét – fogalmazott a bécsi egyházmegye főesperese, akinek a plébániája a belvárosban, a Praterben, a másik szolgálati helye, a magyar közösség misézőhelye – a Német Lovagrend temploma – pedig a Stephansdom melleti utcában található.

tovább …

Terrortámadás Bécsben

Ma déli 12 órakor Bécs összes templomának harangjai a brutális terrortámadás ártatlan áldozataiért szólalnak meg. Imádkozzunk együtt! A gyűlölet soha sem lehet válasz!

November 3-tól

Kedves Hívek!
A koronavírus-járványra tekintettel, az Osztrák Püspöki Konferencia és a Bécsi Főegyházmegye újabb rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők:
A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
A padokban a legalább 1,5 méteres távolságot meg kell tartani (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk az éneklést (kivétel a kántor), a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.

- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket arra kérjük vigyázzanak egészségükre ha tehetik maradjanak otthon, imádkozva szenteljék meg a vasárnapot.

Szentmise helye november 1-én Am Tabor plébánia

Figyelem! A Német-Lovagrendben pozitívra teszteltek SARS-CoV2-re egy személyt. Ezért november 1-én a templom (Deutschordenskirche) zárva marad de a magyar szentmisét az Am Tabor plébánián megtartjuk.
Cím: 1020 Wien, Alliertenstr. 2
Időpont: 2020. november 1., 11:00 óra

Ha minden rendben lesz, akkor november 8-tól újra a Deutschordenskirche-ben tartjuk a szentmiséket! Kérem figyelje továbbra is honlapunkat!

Érseki tanácsos

Bécs érseke, Christoph Schönborn bíboros úr lelkipásztori munkája elismeréseként érseki tanácsosi címet adományozott Simon Ferenc esperes, főlelkész úrnak.

Július 5-től újra magyarnyelvű szentmise

Kedves Hívek!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy 2020. július 5-től korlátozásokkal, de újra lesz magyar nyelvű szentmise Bécsben. Délelőtt 11 órától a Deutschordenskirche-ben ünnepeljük a vasár- és ünnepnapi szentmiséket. Bécsújhelyen és Badenben szeptembertől indul majd újra.
A járványügyi korlátozások miatt egyszerre sajnos csak kb. 50 főt tudunk beengedni és biztonságosan leültetni.
A szentmise rendjére a Bécsi Főegyházmegye által kiadott biztonsági szabályok érvényesek. Tételesen:
- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket saját egészségük védelme érdekében arra kérjük, hogy még ne jöjjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot. A honlapunkon fent vannak az online szentmise lehetőségei.
- A szertartások alatt a híveknek nem kell de ajánlott szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő) viselni.
- A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
- A padokban 1 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet, (kivéve az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket arra kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
- A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
- Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
- A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezünk el kosarat.
- Énekes könyveket nem osztunk ki mert csak minimális mértékben énekelhetünk.

Vigyázzunk egymásra!

Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkész

Szent István király bécsi ünnepe elmarad

Kedves Hagyományőrzők, kedves Zarándokok!

Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a 2020. augusztus 29-re tervezett bécsi Szent István ünnepség elmarad. Az Osztrák Szövetségi Kormány júniusi járvány ügyi rendelkezései értelmében nem tudjuk megtartani hagyományos és szokott módon ezt a szép ünnepséget, hiszen 1500-2500 személy részvételére számítunk.
Köszönjük mindenkinek a felkészülést és az eddigi támogatást, részvételt, de a jelenlegi helyzetben a megelőzés kiemelt feladat.
Isten segítségével várjuk Önöket nagy szeretettel 2021. augusztus 28-án Szent István király bécsi ünnepére.

Simon Ferenc
esperes, főlelkész

Pünkösdi gondolatok

Mi a több az emberek között: a közös vonások vagy a különbségek? Az, ami összeköt bennünket vagy az, ami elválaszt?

Az egy test képében Pál apostol valami nagyszerűt és egészet mutat meg nekünk, ami mindenkit egybetart, összetart. Ezt az összetartást a Lélek hozza létre. Erre a nagy egységre, az összetartozás erősítésére kell törekednünk, kinek-kinek a maga módján hozzá kell járulnia ehhez. Mert a világ számára az egyházban a legnagyobb az egység, nem az uniformizált egység hanem inkább az összetartozás lelke. Éppen ebben az évben ezen a héten üljük meg, mi magyarok, az összetartozás napját, emlékezünk a 100 évvel ezelőtt történtekre.

Úgy gondolom, az összetartozás erősítésének útján útjelzők vannak melyek segítenek bennünket a tovább jutásra különösképpen ebben korona-krízis időszakban:

Az első útjelzőn ez áll: alázat.
Azt gondolják nagyon sokan, hogy pünkösd valami rendkívülit ad és ígér. De ezen az ünnepen, elsősorban, embertársam egyszerű szolgálata áll a középpontban. Igen az egyszerű szolgálat. Ez az ami számít, és soha nem veszíti el szimpatikusságát. Pünkösdi módon élni azt jelenti, hogy újra felfedezzük egymás iránt az egyszerűt, a segítőt és a szíveset. Ahogyan ezt nagyon sokat tették az elmúlt 3 hónapban.

A másodikon ez áll: türelem.
Ha a szerető Isten szeretet teljes türelemmel viselkedik velünk szemben, akkor ez a szeret teljes türelem számunkra is magatartásúnkká kell váljon, hogy egymással türelmesen bánjunk. Mondhatni mindig érvényes: a türelem szinte mindent elér, mindenre és mindenkire hatással van. A türelmes várakozás alapvető keresztényi magatartás, amely több ajtót nyit ki, mint amennyi kulcsot magunkkal tudunk hordani.

A harmadik útjelzőn ez áll: szeretet.
A belső vonzalom valamilyen dolog vagy embertársunk iránt feltárja a voltaképpenit, a lényeget. És ez a voltaképpeni, a lényeg, mindig közel áll a közöshöz, a közös nevezőhöz. A szeretet nekünk embereknek olyan, mint a növénynek a víz, a fény és a meleg.

A negyediken ez áll: béke.
Az evangéliumban és Jézus Krisztus követetésében, megígérték nekünk az Istennel és egymással való békét, és ez lett a fő házi feladatunk is. Az Istennel való béke azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk, megelégszünk Isten tetteivel. Ahogy Isten akarja - és a Szentlélek ott fúj, ahol akar - békét köthetünk azokkal a körülményekkel, amelyeket Isten megenged vagy nem enged meg. Isten, mint apa, rendkívül jó. Ha ebbe a bizalomba kapaszkodunk akkor elnyerjük a békét. És aki belső békével rendelkezik, az valóban képes szolgálni a békét.

Ezen négy jelzőtábla és az Igazság Lelkének segítségével egyetértésre és összetartozásra jutunk Istennel és egymással. Az Atyától indul, és Jézus Krisztusra összpontosít, aki megváltotta az egész világot, hogy az Igazság Lelke által készen álljon visszatérésének végső céljára. Addig törekednünk kell a tökéletes egység elérésében. Ez ajándék és feladat.

Az egyházi kommunikációnak és párbeszédnek ezt a célt kell szolgálnia. Az Igazság Lelke által az egyház újra megkapja a túláradás minden formáját - pontosan úgy, ahogy Isten akarja. Emberi oldalról az alázat, a türelem, a szeretet és a béke nem csak pünkösdi jelek hanem a tartós pünkösdi hatás eredménye is, ha engedjük és akarjuk.

Képviselő-testületi határozat

Kedves Testvérek!
A Bécsi Főegyházmegye Magyar Közösségének Képviselő-testülete 2020. május 11. telefonkonferenciáján úgy ítélte meg, hogy a Bécsi Főegyházmegye által előírt feltételek, melyek a nyilvános szentmise ünneplésének első fokozatához kapcsolódnak, a Németlovagrend templomában nem biztosítottak, ezért még nem kezdjük meg a nyilvános liturgiák végzését.
Ezenkívül el szeretnénk kerülni a személyválogatást, hiszen max. 10 személy vehetne részt. Illetve a magyar hívek a Főegyházmegye és a főváros különböző részeiről érkeznek, a pandémia megfékezésére hozott állami intézkedések viszont arra céloznak, hogy minél rövidebb utakat tegyünk meg és így ne járuljunk hozzá a vírus terjedéséhez.

Ezért kérjük megértésüket és türelmüket. Ha az állami és egyházi intézkedések lazulnak a Képviselő-testület újra dönt a nyilvános liturgiák végzéséről.

Mentsünk életeket! Vigyázzunk egymásra!


A koronavírus-járványra tekintettel, a Bécsi Főegyházmegye rendelkezései (röviden összefoglalva) a következők:
1. Május 15-től templomainkban újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett:
• A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
• A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
• A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
• A szentmiséken továbbra is elhagyjuk a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
• Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
• A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).
• A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.


2. Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartsuk meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik.
3. A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) végezzük.
4. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.
5. Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.
6. A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztessünk.
7. Nagy létszámú zarándoklatok, tömeges imatalálkozók, körmenetek még nem tarthatók.
8. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne járjanak szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

Kapcsolódjunk a COMECE-CCEE elnökeinek közös imádságoz:
Atyánk, Istenünk, a világ teremtője! Mindenható és irgalmas Isten vagy. Irántunk való szeretetből elküldted Fiadat, aki a mi üdvösségünkért megtestesült. Nézz gyermekeidre, akik Európa különböző régióiban nehéz, kihívásokkal teli időket élnek meg. Hozzád fordulunk, erőt, vigasztalást és megváltást keresünk. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, nyújts vigaszt családjaiknak, adj bölcsességet a kormányok felelőseinek, energiát és erőt az orvosoknak, a nővéreknek, önkénteseknek, az elhunytaknak pedig örök életet. Ne hagyj magunkra a megpróbáltatás idején, ments meg minket a gonosztól. Hozzád imádkozunk, aki élsz és uralkodsz a Fiúval és Szentlélekkel. Ámen

A templom a lakásodba jön

A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina Pécs


Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

Szentmise magyarul élő közvetítésben
- a Magyar Kurír összeállításában
- Katolikus rádió

Vatikán
- Szentmise Ferenc pápával minden nap reggel 7 órakorSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.

Húsvéti gondolatok

Húsvét alkalmával a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is online liturgiára hívott mindenkit a Szent Három Napban.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségtől nem idegen a kapcsolattartásnak ez a módja, hiszen már tartottak korábban is online katekéziseket, jegyesoktatásokat, abban viszont rendkívüli, hogy nincsnek szentmisék és találkozók, mondta Simon Ferenc esperes, aki húsvét vasárnap magának a karanténnak a keresztény megéléséről is szót ejt.

Simon Ferenc bécsi magyar esperes üzenete itt… vagy videón itt (Méreg Attila vlogja)

“A hívek egymással mint egy hálót alkotva tartják a kapcsolatot elektronikus úton, és együtt imádkoznak és lelkileg támogatják egymást. Mi leginkább email-es kapcsolatot tartunk, hiszen a legtöbb hívünknek ez elérhető. Már a cserkészek is tartottak egy online cserkész foglalkozást, ahol közel 40-en be is jelentkeztek", összegezte Simon Ferenc, esperes a Bécsi Magyar Katolikusoknak a koronavírus-járvány idejében az egymáshoz való viszonyulását.

Simon Ferenc esperes a következőképpen ír az idei rendhagyó ünnepről: “Húsvétkor valami nagyon lényegre törő dologról hallunk vagy olvasunk, amivel újra és újra találkozunk a koronavírus idején: az „üresség“-ről. A sír üres, amikor a tanítványok oda mennek. Az elmúlt napokban és hetekben ismerjük mi is az üres utcákat és tereket, üres futballstadionokat, üres színházakat, üres iskolákat, üres metró szerelvényeket és S-Bahn vonatokat, üres éttermeket és sajnos az üres templomokat is, még a Nagyheti és a Húsvéti szertartásokkor, liturgiákon is. A koronavírus–járvány idejében az üresség tapasztalata összekapcsolódik az élet veszélyeztetésével.

Az ürességben semmi sem élhet, hogy ne veszélyeztessük az életet. Húsvét estéjén az ürességet ünnepeljük, a sír ürességét, Jézus testének „hiányát“. Egy üres térben nincs semmi, illetve a semmi van. Amikor látjuk az üres utcákat és tereket, az ürességet, nagyon lehangoló, természetellenes, már-már félelmetes. Húsvét éjszakáján azonban, a szenvedés dramaturgiájának részeként, ez az üresség Nagypéntek után a második mélypontot vagy fordulópontot jelenti.

Miután Jézus meghalt a kereszten, és eltemették, teste eltűnt. János evangéliumában kezdetben nem egészen világos, hogy mi történt. És mégis. Húsvét reggelén felkel a nap. És az angyalnak köszönhetően, aki elveszi ezt a mélységet Máté evangéliumában, a jóra fordulás, hogy egyszer minden jóra fordul, már sejthető."

“Ezekben a napokban a legnagyobb szentséget ünnepeljük. Ezt védjük immáron több hete. Az életet. Ez a legnagyobb és legfontosabb, ami minden más szentséget felülír: Az Élet Szentsége“, hangsúlyozta Simon Ferenc a szerkesztőségünknek adott interjúban.

Forrás: ORF Burgenland

Online liturgiák a Nagyhéten és a Szent Három Napon a Pannonhalmi Bencés Főapátságból

Liturgiaközvetítés
Virágvasárnaptól kezdve honlapunkon és Youtube-csatornánkon keresztül folyamatos bekapcsolódási lehetőséget nyújtunk a nagyhét liturgiáiba.

Kreatív Húsvét 2020
A főapátság Kreatív Húsvét 2020 címmel segédanyagokat tesz elérhetővé a Szent Három Nap otthoni ünnepléséhez és az online közvetítésekbe való bekapcsolódáshoz.

Csendesóra és esti ima a gimnáziumban
A bencés gimnáziumban dolgozó szerzetesek online csendesórát tartanak a nagyhétre való készületként, és minden este esti imát közvetítenek a bencés gimnázium diákkápolnájából. A csendesóra és esti imák a Gimnázium Youtube-csatornáján érhetők el.

A Nagyhét és a Szent Három Nap liturgikus rendje
A liturgiákat Hortobágyi T. Cirill főapát vezeti a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában a bencés szerzetesközösség részvételével.

Virágvasárnap
Április 5-én 10 órakor konventmise. Homíliát mond Bokros Márk OSB.

Nagyhétfő
Április 6-án 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagykedd
Április 7-én 18 órakor vesperás és konventmise.

Nagyszerda
Április 8-án 18 órakor vesperás és konventmise. A krizmaszentelési szentmisét későbbi időpontban, a Területi Főapátság híveinek részvételével fogják bemutatni.

Nagycsütörtök
Április 9-én 18 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. Homíliát mond Dejcsics Konrád OSB.

Nagypéntek
Április 10-én 15 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. A passiót a bencés szerzetesközösség énekli. Homíliát mond Hardi Titusz OSB.

Nagyszombat
Április 11-én 18 órakor vesperás igehirdetéssel. Igét hirdet Nádai Fidél OSB.
21.30 órakor húsvéti vigília. Főcelebráns és homíliát mond Hortobágyi T. Cirill főapát.

Húsvétvasárnap
Április 12-én 10 órakor ünnepi konventmise. Homíliát mond Matusz Hugó perjel.
18.30-kor ünnepi vesperás.

Húsvéthétfő
Április 13-án 10 órakor konventmise. Főcelebráns Matusz Hugó perjel, homíliát mond Pintér Ambrus vikárius.

A remény fénye - tégy egy meggyújtott gyertyát az ablakodba minden nap 20 órakor...


Katholische, evangelische und orthodoxe Kirche in Österreich rufen zum gemeinsamen Gebet auf - Christen aller Konfessionen eingeladen, jeden Tag um 20 Uhr Vaterunser zu beten und brennende Kerze ins Fenster zu stellentovább...

Neue Maßnahmen Coronaprävention

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der Bundeskanzler die Spitzen der anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften am heutigen Donnerstag zu einer Beratung eingeladen. Seitens der katholischen Kirche hat Kardinal Schönborn als Vorsitzender der österreichischen Bischofkonferenz teilgenommen. Dabei wurden den Kirchenvertretern von Seiten der Regierung die Expertise und aktuellen Erkenntnisse zum Coronavirus vorgelegt. Aufgrund der jüngsten Situation wurden gemeinsam Maßnahmen vereinbart.

Daher ordnet der Erzbischof von Wien für seine Diözese folgendes an:
Versammlungen aller Art (in geschlossenen Räumen und im Freien) bedeuten ein hohes Übertragungsrisiko und sind bis auf weiteres abzusagen.

Gottesdienste finden daher ab Montag, 16.3.2020 ohne physische Anwesenheit der Gläubigen statt. Doch die Kirche hört nicht auf zu beten und Eucharistie zu feiern. Die Priester sind aufgerufen, die Eucharistie weiterhin für die Gemeinde und für die Welt zu feiern. Die Gläubigen sind eingeladen, über Medien teilzunehmen (Radio, Fernsehen, Onlinestream,..) und sich im Gebet zuhause anzuschließen.
Sämtliche aufschiebbare Feiern (Taufen, Hochzeiten, etc.) sind zu verschieben.

Begräbnisse sollen im kleinsten Rahmen und nur am Grab, bzw. außerhalb des Kirchenraumes stattfinden. Das Requiem, bzw. andere liturgische Feiern im Zuge des Begräbnisses, sind auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Weitere Versammlungen (Gruppenstunden, Sitzungen, Sakramentenvorbereitungen, Bibelkreise, Gebetsrunden, Exerzitien,..) sind abzusagen.
Kirchen sind zum persönlichen Gebet tagsüber offen zu halten.

Diese Anweisungen sind den Gläubigen verpflichtend am kommenden Sonntag im Gottesdienst, durch Aushang im Schaukasten und über die pfarrlichen Medien mitzuteilen.

Wir empfehlen:
Für die Seelsorge in Krisenzeiten Telefondienste in den Pfarren einzurichten, auch die Möglichkeiten der sozialen Medien auszuschöpfen, um mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Der Parteienverkehr in Pfarrkanzleien sollte sich nach Möglichkeit auf Telefonate und Emailverkehr beschränken.

In der Pfarre einen kleinen Krisenstab zur Umsetzung der Anordnungen einzurichten (Ausnahme zur oben genannten Absage von Sitzungen).

Die bekannten Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten.

Familienfeiern zu verschieben, da sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko darstellen.
Hilfestellungen finden sich unter https://www.erzdioezese-wien.at/kircheundcorona (wird laufend ergänzt).

In Arbeit ist eine Handreichung zum Thema „zuhause feiern und beten“ und Behelfe der Pfarrcaritas, Hilfen zur Handhabung von social media von Pfarren u.a. Für ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen der EDW steht eine Hotline zur Verfügung: 0676 610 52 52, bzw. corona@edw.or.at (von Montag bis Freitag, 09:00 Uhr – 16:30 Uhr erreichbar).

Weitere Informationen meinerseits folgen spätestens vor der Karwoche.

Es ist mir bewusst, dass dies schwerwiegende Maßnahmen sind, die wir nicht leichtfertig treffen. Bei all dem geht es darum, vor allem die Gruppe der alten und kranken Menschen zu schützen, die am meisten gefährdet sind. Die Maßnahmen sind Ausdruck einer recht verstandenen christlichen Selbst- und Nächstenliebe. Wir als Kirche hören nicht auf, für die Sorgen und Nöte der Menschen in verantwortungsvoller Weise da zu sein, für sie zu beten und die Eucharistie zu feiern, gerade in dieser schwierigen Situation.

Nikolaus Krasa
Generalvikar

DIE KIRCHE KOMMT IN DEIN WOHNZIMMER

Gottesdienste zu Hause hören & sehen. Hier eine Liste aller Radio und Online-Übertragungen für Euch, wenn Ihr am Sonntag und während der Woche keinen Gottesdienst besuchen könnt.

MASSNAHMEN DER ERZDIÖZESE WIEN IM RAHMEN DER CORONAKRISE

Generalvikar Krasa veröffentlich das Dekret des Wiener Erzbischofs zu den Maßnahmen aus Anlaß der aktuellen Coronapandemie.
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Mitbrüder,

Unser Diözesanbischof hat heute folgendes Dekret erlassen:

Innerhalb der Erzdiözese Wien übernehmen wir die Vorgaben der Bundesregierung zu den Corona-Präventionsmaßnahmen. Sie gelten somit für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veranstaltungen. Aufgrund der genannten Anordnungen der Bundesregierung haben die Pfarrer und Kirchenrektoren in ihrem Bereich für die Umsetzung zu sorgen.

Gottesdienste in geschlossenen Räumen sind daher nicht mit mehr als 100 Personen zu feiern. Bei Feldmessen und Gottesdiensten im Freien dürfen nicht mehr als 500 Personen teilnehmen.

Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen indoor bzw. mehr als 500 Personen outdoor sind abzusagen.

Im Rahmen dieser Vorgaben soll das kirchliche Leben so weit wie möglich weitergehen. Kirchen bleiben unverändert geöffnet.

Weiters empfiehlt die Diözesanleitung:

• weiterhin Mund- und Kelchkommunion auszusetzen
• auf den Friedensgruß durch Händedruck ebenso wie auf den Gebrauch von Weihwasser zu verzichten
• Hygiene-Maßnahmen des Liturgiereferats beachten (https://www.erzdioezese-wien.at/dl/kKnkJKJnonOMJqx4kJK/Hygiene_im_Gottesdienst-NEU.pdf)
• Personen der Corona-Risikogruppe (höheres Lebensalter, Vorerkrankungen) ermutigen, sich entsprechend zu verhalten und besonders zu schützen
Der Erzbischof hat von der Sonntagspflicht dispensiert, sollte aufgrund der Maßnahmen eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst nicht möglich oder angeraten sein.

Bitte weisen Sie auf die Möglichkeit hin, auf weniger frequentierte Gottesdienste auszuweichen und über Medien mitfeiern zu können.

Entsprechende Programmhinweise und aktuelle Informationen finden Sie unter www.erzdioezese-wien.at.

Ein besonderes Anliegen ist unserem Erzbischof, um das Gebet für alle Kranken und Pflegenden zu bitten. Darüber hinaus lädt er dazu ein, auch außerhalb der Gottesdienstzeiten Kirchen zum persönlichen Gebet aufzusuchen.


Nikolaus Krasa
Generalvikar

Február

Február 2-án, vasárnap, Urunk bemutatása, szentmise 11 órakor. Gyertya szentelés és Balázs-áldás.

Február 9-én, vasárnap szentmise 11 órakor. Betegek kenete. Délután 16:30 órakor szentmise Badenben.

Február 16-án, vasárnap, szentmise 11 órakor. Délután a Seniorok találkoznak 15 órakor az Am Tabor plébánián.

Február 23-án,  vasárnap, szentmise 11 órakor.

Februar 29-én, szombaton Böjte Csaba testvér látogatása. 18 órakor a Collegium Hungarikumban tart előadást.

Március 1-én, vasárnap, szentmise 11 órakor Csaba testvérrel. Délután 17 órakor szentmise Csaba testvérrel Bécsújhelyen.

Meghívó

ökumene plakát 2020