2021

Szentmisék rendje Szent Karácsony ünnepén

36564co-squashed


Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új esztendőt kíván:
Simon Ferenc érseki tanácsos,
esperes, főlelkész


december 24. "éjféli szentmise" 22:30 órakor

december 25. Urunk születése, karácsonyi ünnepi szentmise 11:00 órakor

december 26. Szent Család vasárnapja, Óévvégi hálaadó szentmise 11:00 órakor

január 1. Újév, Istenszülő Szűz Mária ünnepe, Jézus körülmetélésének emlékezete 11:00 órakor

Januar 2. Karácsony után 2. vasárnapja 11:00 órakor

január 6. Urunk Megjelenése, 11:00 órakor

január 9. Urunk Megkeresztelkedése, 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor


20 + C - M - B + 22

HÁZSZENTELÉS LITURGIÁJA
(a karácsonyi szentmisék végén szenteltvizet, tömjént és matricát lehet előre csomagoltan haza vinni)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Békesség e háznak!
És minden lakójának!

Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből (3,12-21)
"Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának."

Ez az Isten igéje!
Istennek legyen hála!

Könyörögjünk!
Mindenható Urunk, Istenünk! Álld meg + ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság, és Lélek legyőzhetetlen ereje; töltse el alázat, jóság és szelídség, engedelmesség hálaadás az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:
• Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját: N, N, N, ... (családtagok felsorolása) áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!
• Oltalmazd családunkat, annak minden tagját (a nagyszülőket), hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
• Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
• Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
• Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
• Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink/családtagjaink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Most forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk...

(Szenteltvíz hintés és tömjénezés)

+ Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.

Hanuka és Advent: közös várakozás

Egy kis anekdota azt meséli el, hogy egy rabbi és egy pap a Messiás eljöveteléről beszélgetnek. Ahogy az várható, nem tudnak megegyezni abban, hogy Jézus Krisztus alakjában már egyszer megjelent-e. De megpróbálnak közös megoldást találni: várjuk együtt! És amikor egy nap eljön, amiben mindketten hiszünk, csak annyit kell tennünk, hogy figyelmesen hallgatjuk. Ha azt mondja: "Végre itt vagyok", akkor a zsidóknak volt igazuk, ha azt mondja: "Itt vagyok újra", akkor a keresztényeknek volt igazuk.
Ez a kis történet megmutatja azt a két vallás közötti különbséget, ami mégis összeköti a kettőt. A messiásvárás, azaz a Megváltó eljövetelének reménye mindkét vallásban jelen van, csak más-más előjellel.
Idén van egy érdekes egybeesés, amely elvezet bennünket a "várakozás" témájához.
Hanuka első napjának előestéje, amikor a zsidók meggyújtják a nyolcágú gyertyatartó első lángját (akik különlegessé akarják tenni ezt az estét, kis olívaolajos üvegcséket használnak, nem gyertyát), idén november 28.-ra esik. Nekünk, keresztényeknek, advent első vasárnapját jelöli ez a nap. Advent eljövetelt jelent. Várakozásunk nemcsak Jézus Krisztus születésére irányul Karácsonykor, hanem a Messiás második eljövetelére is.
Zsidó testvéreink a jeruzsálemi templom újraszentelését ünneplik. A templom visszafoglalása csak ideiglenes volt, alig 250 évvel később a Római Birodalom elleni vesztes felkelés után végleg lerombolták. Ennek ellenére az ünnepet továbbra megülik, mert ez az ünnep jelképezi a remény fényét.
Hanuka ünnepének eredete a Makkabeusok első könyvében leírt történetre vezethető vissza. Izraelt abban az időben (i. e. 164 körül) a Szeleukidák, egy görög származású uralkodó dinasztia, szállták meg, akik a jeruzsálemi templomot saját isteneik tiszteletére használták. A zsidók felkelése azonban képes volt felszabadítani Izrael földjét és a templomot. Hanukkah a jeruzsálemi templom újraszentelésére emlékezik nyolc napon át. A nyolcnapos ünnepet egy másik elbeszélés indokolja, amely arról számol be, hogy a felszabadítók csak egy kis, rituálisan tiszta olajjal teli edénykét találtak a templomban, amely nélkülözhetetlen volt az istentisztelethez. Ez azonban csak egy napra volt elegendő. Az új előállítása, amelyet különleges módon kellett elkészíteni, nyolc teljes napot vett volna igénybe. És mégis ez a kis olaj nyolc napon át égett. Ennek a csodának az emlékére a zsidók minden hanuka estéjén eggyel több fényt gyújtanak, mint az előző napon.
Idén - 2021/5782 - a naptár egy olyan meglepetéssel szolgál, amely segít bennünket abban, hogy új perspektívában lássuk ünnepeinket. Hanuka története, amit a keresztény bibliában találunk meg, nemcsak a zsidó vallás, hanem a kereszténység számára is ünneplésre ad okot. Mert radikálisan módon azt tanítja, hogy a hagyományról együtt dönthetünk, és ennek tartalma a rombolásból is kinőhet. Ahol egyesek csak romokat látnak és a múltat siratják, ott a kalapács (ezt jelenti szó szerint, hogy makkabeus) lendülhet!
Ha egy sötét helységbe belépünk, körülvesz bennünket a sötétség. Ha csak erre koncentrálunk, bizony megijedhetünk. De ha ott meggyújtunk egy gyertyalángot vagy olajmécsest és így fényt viszünk a sötétségbe, akkor elűzzük azt. Reményt és bátorságot meríthetünk és adhatunk így mi, a fény hordozói.
A kérdés jogos: itt az ideje talán, hogy az egyház is megünnepelje a hanukát? Ez a zsidó ünnep nem a zsidó, a héber, hanem a keresztény szentírásban található meg, a Makkabeusok két könyvében, amelyek csak görög fordításban maradtak fenn, és így nem tartoznak a zsidóság szentírásai közé. Ne feledjük, hogy a bizánci keleti egyházak megünneplik a szent Makkabeusokat, de augusztusban.
A Messiás, amikor majd eljön, vagy azt mondja: "Itt vagyok újra!", vagy azt: "Itt vagyok végre!". De számít-e egyáltalán, amikor itt lesz, hogy kinek volt előtte igaza? Amikor a Messiás eljön, közös örömünk felülmúl majd mindent, ami elválaszt bennünket egymástól! De addig is, várjuk együtt és ünnepeljük hanukát!

Simon Ferenc esperes, főlelkész, főegyházmegyei keresztény-zsidó együttműködési biztos és Róna Tamás, főrabbi

Scharl segédpüspök látogatás

2021. október 10-én, vasárnap, 11:00 órakor együtt ünnepljük a szentmisét Franz Scharl segédpüspök úrral, aki a Bécsi Főegyházmegyében az idegennyelű pasztorációért fele.

Szeretettel várunk mindenkit!

Szentmisék rendje nyáron (június, július, augusztus)

36141coBécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Június 3-án, arra kérünk mindenkit, ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, azaz Úrnapját!

Pünkösd ünnepe „hidakat emel“

A világi értelemben vett böjt, a lockdown végeztével a közösségek már valamivel szabadabban ünnepelhetik a mostani pünkösdöt. A Szentlélek kiáradásának napja eredete folytán hidakat is épít zsidók és keresztények között – emlékeztet ünnepi üzenetében Simon Ferenc érseki tanácsos, az ausztriai magyarok főlelkésze

Forrás:
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3105165/

Szentmisék rendje

Bécsben minden vasár- és ünnepnap 11:00 órakor
A járványügyi intézkedések miatt az Am Tabor plébánián.

Pünkösdhétfőt ünnepelje a lakóhelyéhez legközelebb eső osztrák plébánián!

Nagyhét és a húsvéti idő szentmiséi

Virágvasárnap
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)

Bécsújhelyen 17:00 órakor a Dómban barkaszenteléssel

Húsvétvasárnap
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián ételáldással

Húsvéthéfő
Bécsben 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Húsvéti idő vasárnapjai

Bécsben minden vasárnap 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Badenben április 11-én és május 9-én 16:30 órakor a Szent József plébánián

Bécsújhelyen április 25-én és május 30-án 17:00 órakor a Dómban

31326co_600

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!

A böjti időszak áldásai

Az idén a nagyböjt február 17-én vette kezdetét és április 3-ig tart. Az egyházi év szerint a húsvéti ünnepkör hamvazószerdával kezdődik, melyet a 40 napos böjti időszak követ. A Virágvasárnap, Nagyhét, Nagypéntek és Húsvét ennek az ünnepkörnek az üdvtörténeti mérföldkövei.

"Hamvazószerdán elkezdődött a „Hét hét valami nélkül …", ahogy a protestáns egyház böjti kampányait évek óta hívják. Ebben az évben a kampány pontos neve: „Hét hét blokádok nélkül ", és ennek az üzenete idén nem más, minthogy kipróbálhatunk új „tereket". A „terek“ itt mindenekelőtt a gondolkodás és az együttlét új tereit jelentik. Régebben amikor nagyböjtről volt szó akkor csak a katolikusokra gondoltunk, és a protestánsok gyakran figyelmen kívül hagyták ezt – mondja Simon Ferenc, bécsi esperes plébános.

Simon Ferenc, bécsi esperes plébános ORF interjúja itt

A protestáns egyház azonban már évek óta újra felfedezte, hogy az egyházi évben különleges idők vannak, és hogy egyik nap nem olyan, mint a másik. A „böjt" pedig ennek része, mert Jézus, hívő zsidóként természetesen böjtölt. A böjt egyfajta belső megtisztulás azáltal, hogy lemondunk valamiről – vagy más életmódot és gondolkodásmódot próbálunk ki, ilyen pl. a zöld böjt, amit Simon Ferenc, bécsi esperes plébános is tart. Ezt 5 pontban lehet összefoglalni:

1. Takarékoskodj az energiával!
2. Tudatosan vásárolj!
3. Tölts több időt a természetben!
4. Táplálkozz egészségesen!
5. Tekints magadra teremtményként, aki Isten vendége a földön!

Forrás: red, ORF.at/Agenturen

Vasárnap ismét magyar mise Bécsújhelyen

A jelenleg érvényben lévő előírások betartása miatt a február végi misét is a Dómban tartják meg a magyar híveknek. A vasárnapi mise 17.00 órakor kezdődik, amelyet Simon Ferenc érseki tanácsos, Bécs 2. kerületi esperes-plébános celebrálja.

Több évtizedes hagyománya van a magyar szentmiséknek Bécsújhelyen. A helyszíne ennek a Szent Katalin kápolna a dóm közvetlen közelében, a prépostság épületében található, de az utcáról is könnyen megközelíthető. A kápolna korábban, a bécsújhelyi püspökség fennállása alatt püspöki kápolnaként szolgált (1480-1785). Ma a katolikus továbbképzési központ kápolnája, illetve a főplébánia hétköznapi szentmiséjének a helye.

dr. Csernay Jenő örökös tiszteletbeli Egyházközségi Képviselő a magyar miséről:
Wiedergabe starten

Azonban már a január végi, és most a vasárnapi misét is Dómban tartják meg, aminek az oka, hogy ott könnyebb a hívek között megtartani a távolságot, és betartani minden előírást, amely jelenleg érvényben van, mint a Katharinenkapelle-ben, ahol rendszerint összegyűlnek a hívek. A szokásos helyszínen egyébként jellemző, hogy a mise utána magyar estet tartanak szeretetvacsorával ahol közösen fogyasztják el a hívek a vacsorájukat, beszélgetnek, ismerkednek egymással.

Bécs érseke, Christoph Schönborn bíboros, lelkipásztori munkája elismeréseként, érseki tanácsosi címet adományozott Simon Ferenc esperes, főlelkésznek.
ORF
Rendszerint mintegy 50 fő vesz részt a vasárnap esti találkozókon. Ahogy azt dr. Csernay Jenő, örökös tiszteletbeli Egyházközségi Képviselő elmondta, a mostani, böjti időszakban, a pandémia miatti korlátozások kapcsán talán még inkább várja mindenki a lehetőséget, hogy személyesen lehessen jelen egy misén.

Forrás: red, ORF.at/Agenturen

Zöld böjt

1_zöld

A Szent Negyvennap vasárnapjai

Emlékeink felépíthetnek vagy rombolhatnak. Van aki a rossz emlékek miatt szenved, mert nem kezelte megfelelően. Valahogy túlélte őket, de soha nem lett teljesen szabad tőlük. Isten népe egy halálszerű helyzetből a teljes életre szabadult meg. Az erre való hálás emlékezet megőrzi őket attól, hogy az üdvösség szerzőjét elfelejtsék és hogy szolidaritást gyakoroljanak a mai szenvedőkkel.

Szentmisék rendje:
Bécsben minden vasárnap 11:00 órakor az Am Tabor plébánián

Badenben március 14-én 16:30 órakor a Szent József plébánián

Bécsújhelyen február 28-án és március 28-án 17:00 órakor a Dómban

Február 7-től újra magyarnyelvű szentmise

Kedves Hívek!
A koronavírus-járványra tekintettel, az Osztrák Püspöki Konferencia és a Bécsi Főegyházmegye újabb rendelkezései február 7-től (röviden összefoglalva) a következők:
- A szertartások alatt a hívek viseljenek a FFP2 maszkot. A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
- A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.
- A padokban a legalább 2 méteres távolságot meg kell tartani (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.
- A szentmiséken továbbra is elhagyjuk az éneklést (kivétel a kántor), a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.
- Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatunk.
- A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyezzünk el kosarat.
- Ha úgy érzi, hogy beteg, mindenképp maradjon otthon, hívja fel a háziorvosát, és konzultáljon vele! Tájékoztassa a tüneteiről és kövesse az utasításait!
- Arra kérjük azokat akik bármely okból fokozottan veszélyeztetettek, vigyázzanak egészségükre, ha tehetik maradjanak otthon, imádkozva szenteljék meg a vasárnapot.

A magyar szentmise helye: Am Tabor plébánia
Cím: 1020 Wien, Alliertenstr. 2
Időpont: vasárnap 11:00 óra

Badenben: február 14-én 16:30 órakor
Bécsújhelyen: február 28-án 17 órakor

Előreláthatólag február 8-ig újra szünetel a magyar szentmise

A zsoltárok minden túlzás nélkül tekinthetők Jézus imádságainak, amelyek mélyen meghatározzák és átjárják mind az ő, mind az egész Újszövetség beszédmódját. Talán az sem elhanyagolható tény, hogy a korai kereszténység mindig is ragaszkodott a zsoltárimádsághoz; a szerzetesatyák pedig egyenesen az imádság iskolájának tekintették, és teljességgel a magukénak érezték ezeket az ősi szövegeket.
Zsoltárt imádkozni nem egyéb tehát, mint Jézus imádságait, a zsidó nép imádságait, Mária, Zakariás, Simeon, Anna prófétaasszony, a korai keresztény közösségek imádságait és a szerzetesség több évszázada ismételt imádságait a mi korunkban, a mi életünkben újra elismételni.

- Bencés zsolozsma

- Pannonhalmi Főapátság szentmise élő közvetítés

- Szent Szabina kápolnából élő közvetítésben a déli imaóra, vesperás és szentmise minden nap itt…

- Bakonybéli Bencés Monostor zsolozsmája, élő közvetítésben itt…

- Más lehetőségek…

- Szentmise a Bécsi Főegyházmegyében ill. Ausztriában, németül

IMÁDSÁG
Köszönjük, Urunk, hogy ma is felismerhetünk Téged.
Köszönjük, hogy betérsz hozzánk, hogy velünk maradsz. Életünk útján sokszor csüggedten járunk, reményvesztetten, fáradtan, mint az emmauszi tanítványok. Add, hogy felismerjünk Téged, aki csatlakozol hozzánk, aki társunk akarsz lenni az úton. Köszönjük, hogy magyarázod nekünk az Írást, amely az Élet igéje. Maradj velünk, kérünk, maradj velünk, mert már esteledik és lemenőben már a nap. Megérezzük, hogy életünk múlandó, és érezzük, hogy szükségünk van biztonságot adó jelenlétedre. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, akik oly könnyen elveszítjük a reményt és nem látjuk a jövőt. Köszönjük, hogy megnyitod szemünket. Köszönjük, hogy asztalunkon Te magad vagy az életet adó kenyér. Maradj velünk, Urunk! (Korzenszky Richárd OSB)

Legfontosabb zsoltárok
Betegségben: 5, 12, 30, 40, 68, 90
A halálos ágyon: 21, 22, 26, 35, 45, 89, 125, 129, 130
Rágalmazásnál és mobbingnál: 3, 6, 16, 26
Depresszióban: 41, 76, 101
Katasztrófában: 59, 84, 89, 125
Személyes hibában: 50, 129
Hála a megmenekülésért: 17, 29, 32, 39, 65, 106, 107, 117
Bátorításul: 15, 90, 120
Általános hálaadás: 91, 99, 102, 149
A Teremtő dicsérete: 7, 18, 32, 103, 147
Gyors ima azoknak, akik úgy gondolják, hogy nem tudnak imádkozni: 138
Számozás a Pannonhalmi zsoltároskönyv 3.0 szerint


A Lectio Divina a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl. Szent Benedek)
Segédanyag itt: Lectio Divina PécsSonntagsblätter
Dem Wort Gottes auch zu Hause nahe sein
Biblisches Sonntagsblatt
Seit den Anfängen haben sich Christinnen und Christen in Häusern getroffen, um das Wort Gottes zu teilen und gemeinsam zu beten. Die biblischen Sonntagsblätter können dabei helfen, gerade in schwierigen Zeiten im Wort Gottes Kraft und Hilfe zu finden. Die biblischen Sonntagsblätter stehen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung. Sie können auch für einen geringen Unkostenbeitrag unter bibelshop@dioezese-linz.at bestellt werden.