Húsvét 6. vasárnapja

Az isteni szó az utolsó szó. Nem azért jött el, hogy a világé legyen az utolsó szó.
Paul Claudel

Májusi ájtatosság, litánia 10:45 órakor
Szentmise Bécsben 11:00 órakor
Bécsújhelyen 17:00 órakor

május 24-én 22:00 órától magyar program a
Lange Nacht der Kirchen / Nyitott Templomok Éjszakáján

Húsvét 5. vasárnapja

26341co_200
„Mózes megkapja a tízparancsolatot“ ez a címe ennek a 14. századi könyv illusztrációnak. A keresztény művészetben sokszor ábrázolt jelenet ez. A kép különlegessége, hogy Isten, aki Mózesnek átnyújtja a parancsolatokat, Jézus arcvonásait viseli magán. Egy olyan kép ez, ami az Ószövetség és az Újszövetség folytonosságát hangsúlyozza. A felebarát szeretetét már a választott nép is ismerte (Lev 19,18). Új és meghatározóan jézusi, hogy ő ezt saját személyével és példájával köti össze: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket.“

Szentmise 11:00 órakor

Húsvét 4. vasárnapja

A jó Pásztor életét adja juhaiért

Hogy mit jelent Jézus számunkra, azt ő hasonlatokkal fejezi ki: ő az igazság, út, élet, kenyér stb. A jó pásztor hasonlattal azt tanítja, hogy ő sajátjának vallja azokat, akik hisznek benne és követik őt. Szereti, védelmezi őket és gondoskodik róluk, a nehézségek között is nyájával marad. A választott nép mellett mindenki meghívást kap, hogy csatlakozzon hozzá. A nyáj egységét elsősorban ő biztosítja, hiszen az Atyát képviseli.

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor
Badenben 16:30 órakor

Húsvét 3. vasárnapja, cserkészek miséje, hitvalló magyar püspökök emlékezete

Szent Lukács Evangéliumában olvassuk, hogyan találkozott Jézus először a feltámadás után a még mindig félelemtől gúzsba kötött tanítványaival. Jézus igyekszik eloszlatni félelmeiket, hagyja, hogy megérintsék, eszik velük, bátorítja őket. Mikor mindez mintha nem lenne elég ahhoz, hogy felszabadítsa őket, egy újabb taktikához folyamodik: „Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat”. Hirtelen váratlan fordulat állt be a tanítványok lelkében: felismerték Jézust, és fenntartás nélkül vállalták a rájuk bízott küldetést, hogy tanúi legyenek mindannak, amit átéltek.

ifjúsági szentmise 11:00 órakor a cserkészek közreműködésével

Fehérvasárnap, elsőáldozás

Kinek nincs sebe? Hol van a sebed? Milyen érzés az amikor valaki az ujját belenyomja? Vannak kollektív sebeink? És mi az Egyház sebe? Jó ha sebeinkkel gyengéden és finoman bánunk. De van-e valami köze a sebeknek a csodához?

Szentmisék:
Bécsben 11:00 órakor, elsőáldozás
Bécsújhelyen 17:00 órakor

Virágvasárnap, Nagyhét és Húsvét

28790co_600
Áldott, aki jön az Úr nevében!

Jézus úgy jön, mint a béke királya, nem mint politikai szabadító (Zak 9,9). Ő Dávid Fia, aki az Úr nevében jön, tehát Isten országának kegyelmeit hozza.

11:00 Ünnepi szentmise barkaszenteléssel (kérjük, hozzon mindenki magával barka ágakat)
16:30 szentmise Badenben

31204co_600
Nagycsütörtök

Kérünk mindenkit, ünnepelje a szentmisét az utolsó vacsora emlékezetére a helyi osztrák plébániájával!


28794co_600
Nagypéntek

Nagypénteki szertartás 19:00 órakor

31207co_600
Nagyszombat

Húsvéti vigília, Urunk Feltámadásának ünnepe 22:00 órakor


31326co_600
Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása
Ünnepi szentmise, ételáldással 11:00 órakor

A bizánci liturgiában, a görög-katolikus Egyházban, így énekelnek húsvét éjszakáján: "Föltámadás napja van világosodjunk fel ezen ünnepéllyel és egymást mint testvérek öleljük. A föltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg is így énekeljünk: föltámadt Krisztus halottaiból legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott." Ezek után megölelik egymást a hívek, béke csókot adnak egymásnak és minduntalan megbizonyosodnak, miközben egész húsvéti időben mondják: Föltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Boldog Istentől megáldott Húsvéti ünnepeket!


Húsvéthétfő
Ünnepi szentmise 11:00 órakor


Amikor az izraeliták csodálatos módon a fogságból megszabadultak és újra hazamehettek olyannak tűntek mint akik álmodnak, örültek, nevettek, és a körülöttük lévő népek csodálkoztak. Idén április 20-án ünneplik nyolc napon át zsidó testvéreink ezt a csodálatos ünnepet. Chag Sameach!

Pasted Graphic
Die neue Brauer-Haggada mit Szenen biblischer Ereignisse - Foto: Arik Brauer


Simon Ferenc
esperes, főlelkész

A Szent Negyvennap ötödik vasárnapja

Mindenkinek ismerős a tapasztalat: annyira fixálva vagy valamire, hogy az alternatív utak teljesen elhomályosodnak. Még az Istenről alkotott képünk is veszélybe kerülhet mert abszolúttá tehetjük, nem fogadunk el egy másikat, vagy más képeket helytelennek, hamisnak mondunk. Isten viszont mindig meglep bennünket, mint a mai első olvasmányban. Isten teljesen új lehetőségeket ad a szabadságra.
Az evangéliumban Jézus új perspektívát nyit a törvénytisztelők és követők számára a bűnösökkel való bánásmódra.

Szentmise 11:00 órakor

Keresztúti ájtatosság:
Nagyböjt minden péntekén azaz 2019. április 12-én 17:00 órakor a Deutschordenskirche-ben