Évközi 29. vasárnap

Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul üdvösségünkért.

Isten országának igazi természetét a tanítványok sem fogták fel Jézus nyilvános működése idején. Ahhoz az ő halálát és feltámadását kellett átélniük. Még a két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják azt a tanítást, amely már az Egyháznak szól. Krisztus kelyhét ki kell ürítenünk és rábízni magunkat az Atya gondviselésére. A vigasztaló tudat az, hogy az ő kelyhét isszuk, az ő szenvedésében részesülünk, ezért így könnyebb a kitartás és biztosabb a remény.

Megemlékezés

11.00 órakor a Szentmisében megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról és imádkozunk a magyar nemzetért.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk és emlékezzünk!
Évközi 28. vasárnap

Az önkéntes szegénység az akadálytalan Krisztus-követés útja.

Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis "a törvényt" kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.


Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 27. vasárnap

29439co_400
Márton Áron: A házasság-két személy közössége
Az emberiség életfolyamatát a házasság és a család tartja fenn és táplálja. Nemcsak azáltal, hogy itt (a családon belül) születik az új nemzedék, hanem azáltal is, hogy itt fakadnak a termékeny új tehetségek, erők, remények. Ha ez a forrás elapad vagy megzavarodik, elapad a megújhodás reménye és lehetősége is.

Emberként létezni annyit jelent, mint más emberrel együtt létezni. Az ember sajátos létmódja (egy) másik ember társaságára utalja. Ha nem találkozik ezzel a társsal, élete csonka, szegényes marad. Az emberi együttélésnek egészen sajátos megvalósulása a férfi és nő életközössége. Az a lény, akit embernek mondunk, a férfiban és a nőben együtt valósul meg. A férfi és nő külön-külön az embernek csak egyik képét képviseli. Különböznek egymástól, de egymásnak vannak rendelve. Ez a különbség és egymásnak rendeltség hajtja őket egymáshoz. S csupán ez a hatalmas hajtóerő viheti csak végbe, hogy az ifjú és a lány, akik egymásról azelőtt nem is tudtak, más-más családból származnak, különböző életkörülmények közül jönnek, a legnagyobb örömmel adjanak egymásnak kezet, és sorsukat összekapcsolva, együtt vállalják a kifürkészhetetlen és bizonytalan jövőt.

Isten alkotta a férfit és a nőt úgy, hogy keressék egymást, s testileg-lelkileg a legteljesebb módon egyesüljenek a felelősségteljes szeretetben. Átadják magukat egymásnak, feltárják egymás előtt személyiségük titkát, éspedig a legteljesebb mértékben, amennyire a földi életben egyáltalán lehetséges. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő bevonja egymást kölcsönösen a saját életébe. És ezt a kölcsönös megnyílást és önátadást nem lehet többé visszavonni. Akik ilyen kapcsolatban vannak egymással, azok örökre összetartoznak.

A házasság tehát két személy legbensőségesebb és legbizalmasabb közössége. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő, egymást kölcsönösen bevonják a saját életükbe, és ezek örökre összetartoznak, vagyis a keresztények házassága felbonthatatlan, az oltártól a sírig tart. A házastársak személyiségük egész tartalmával, felelősséggel és méltósággal kötik le magukat egymásnak. Aki nem szeret, az a másikat csak tárgyként, dologként akarja bírni, használni és kihasználni, anélkül, hogy a maga részéről felelősséget vállalna viszonzásul. Az igazi szeretet tiszteli a másikat, mint önjogú személyt, mint önjogú és önértékű, vele egyenrangú lényt. Nemcsak kapni akar, hanem adni is, nemcsak bírni, hanem szolgálni is. Nem csak a testét szereti, hanem a lelkét és egész személyiségét. Az ilyen szeretet az egyik személy lelkének a legmélyéből fakad, és a másik lelkének legmélyéig hatol, s egymás iránti szeretetüket áthatja az egymás iránti tisztelet és felelősség. Az ilyen lekötelezettség pedig örökre szól. Amint az igazi szeretetnek is csak egy szava van: örökre.
Aki csak teheti jöjjön népviseletbe!


A vasárnapi szentmisében 11.00 órakor, különösen is imádkozunk az erdélyiekért.

Évközi 26. vasárnap


Plakat Sonntag der Voelker_2018A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindekit, az érsekség árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.

Bécsújhelyen szentmise 17:00 órakor

Évközi 25. vasárnap

Isten országában az az első, aki embertársait szolgálja.
A tanítványok viselkedése is mutatja, hogy Jézusnak mennyire nem volt könnyű az igazi messiási eszményt elfogadtatni. Az emberben igen erős a hatalomvágy: első akar lenni mások feláldozásával is. Jézus előkészíti tanítványait arra, hogy az igazi nagyság a szolgáló szeretet. Szenvedése idején fogja megmutatni, hogy mennyire hűségesen teljesíti az Atya akaratát, s ezért kapja meg majd a megdicsőülést. A tanítványnak őt kell utánoznia.szechenyi
Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról. A Bécsi Magyar Nagykövetség a koszorúzásra minden érdeklődőt szeretettel vár.
A Herrengasse 5. sz. alatti Széchenyi szülőházán lévő emléktábla koszorúzási időpontja:
2018. szeptember 21., péntek 11.00 óra

Évközi 24. vasárnap

29351co_400
Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) számol be arról, hogy Jézus tisztázni akarta tanítványai hitét. Magát Emberfiának nevezi, s ebben benne volt az utalás Dán 7,14-re. A tisztázáshoz a bevezetést a Jézusról elterjedt híresztelés adja, amelyben közös az a meggyőződés, hogy ő prófétai szerepet tölt be, tehát isteni küldött. A tanítványok azonban közelebb voltak hozzá, jobban megismerhették. Meggyőződésüket Péter fogalmazza meg: Te vagy a Messiás. Jézus azonban tudja, hogy a messiás-szó magyarázatra szorul, mert a korbeliek földi királyt várnak. Ezért kezd nyíltan beszélni szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Követése az élet problémáinak megoldását hozza.


Szentmise 11:00 órakor

Évközi 23. vasárnap

25477co_200
EFFATA
Jézusnak legtöbb "csodája" gyógyítás volt. Ezekben kifejezésre jutott az Atya irgalma és az ő saját emberi együttérzése. Az evangélisták főleg azokat örökítették meg, amelyekből az Isten országára vonatkozó utalást ki lehetett olvasni. Süketnéma lehet valaki testileg és lelkileg. Utóbbi azoknál fordul elő, akik Isten szavát nem hallják meg és nem válaszolnak rá. Jézusnak megvan a hatalma, hogy mindkettőt meggyógyítsa.

Szentmise 11:00 órakor
Badenben 16:30 ´rakor