SZENT ERZSÉBET BÚCSÚ

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


Vasárnap, 2018. november 18-án, 11.00 órakor
Szent Erzsébet búcsú, Gerécz Imre bencés atyával, köszöntőt mond Dr. Nagy Andor Magyarország új nagykövete.
Az ünnepi szentmisében a 40 éves "Liszt Ferenc" kórus működik közre.

Erre a jeles ünnepre hívjuk Önt és kedves Családját!
Aki teheti jöjjön népviseletben!


A Stephansdom szomszédságában (Singerstrasse) áll a Német Lovagrend temploma. A lovagrend Erzsébet-tisztelete a szent Konrád nevű sógorától eredeztethető, aki nagymesterük volt, s Marburgi Konráddal együtt szorgalmazta Erzsébet szentté avatását. A templom barokk főoltárán
Tobias Pock festménye Szent Erzsébet mennyei megkoronázását ábrázolja. Erzsébet szerzetesi ruhában érkezik a Szentháromság dicsőségébe, és térdelve hódol az Ég királynője előtt. Mária ölén a gyermek Jézus áll, aki azt arany királynői koronát helyez Erzsébet fejére, mint amely az előtérben a földön látható, jelezve, hogy Erzsébet minden világi hatalomról és gazdagságról lemondott. Erzsébet felett az Atya és galamb képében a Szentlélek jelenik meg, fénylő sugárözönt árasztva a mennyei koronát alázatosan fogadó asszonyra. Mögötte császárnéi öltözetben a Jézus keresztjét megtaláló Szent Ilona látható, kezében a szent kereszttel. Mellette páncélba öltözve áll Lajos őrgróf, Erzsébet férje, aki a keresztes háborúba indulva adta életét Jézusért. Két oldalt kis angyalok lebegnek, akik közül az egyik a Szent Erzsébet legendájából ismert rózsákat tart a kezében.
2007-ben 10 éve Krisztus Király ünnepén Dr. Veres András szombathelyi püspök atya megáldotta a Szent Erzsébet mozaikot a templom bejáratánál, amit Puskás László görög katolikus pap készített.

Évközi 32. vasárnap

Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik, az többet ad, mint a bőkezű gazdagok.

Az evangélium két ellentétes képe jól bemutatja Jézus mondanivalóját. Ő a vallásosságon életformát ért. Vannak akik a vallási gyakorlatokban csak önmagukat keresik, nem Istent, és így hiányzik belőlük a keresztény vallás lényege, ami igazából nem vallás hanem életforma. A szegény özvegy jelenete két dologra mutat rá. Az egyik az, hogy Istennek nem az adomány nagysága fontos, hanem a lelkület. A másik pedig az, hogy Isten látja legkisebb tetteinket is, és számon tartja azokat.

Szentmise Bécsben11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 31. vasárnap

A főparancs: a szeretet Isten és embertársaink iránt.
A zsidók mindennapi imája az egyetlen Isten megvallása és az iránta való szeretet említése. Jézus ezt nyilvánítja ki főparancsolatnak, de hozzáteszi a felebaráti szeretet kötelezettségét is. A kettőnek összekapcsolása és egymás mellé állítása az ő újítása. Egyiket a másik nélkül nem lehet megvalósítani. Isten iránt való kötelességeink legtöbb esetben az emberekhez való viszonyunkban jelentkeznek. Aki igyekszik a szeretetet megvalósítani, abban benne van a hajlandóság minden más parancs teljesítésére.

Szentmise 11.00 órakor

Évközi 30. vasárnap, mindenszentek és halottak napja

25609co_200
Jézus visszaadja a vak látását, az pedig követi őt.

Nem véletlen, hogy Márk evangéliumában ez az utolsó gyógyítás, és akkor játszódik le, amikor Jézus az utolsó húsvétra Jeruzsálembe megy. Ő meggyógyítja a vak szemét, az pedig hisz benne és Dávid fiának szólítja. A nép vezetői azonban lelkileg vakok maradnak. A csoda elbeszélése azzal végződik, hogy a meggyógyult vak követi őt az úton. Ez is az apostoli tanítás kicsengése. Akinek megnyílik a szeme a hitre, az követi őt életének alakításában is.

Szentmise Bécsújhelyen a Szent Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Cím:
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

November 1-én Szentmise 11.00 órakor
Halottaknapján, november 2-án, nem lesz szentmise, ezért kedves halottainkról november 1-én, a szentmise végén emlékezünk meg.

Évközi 29. vasárnap

Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul üdvösségünkért.

Isten országának igazi természetét a tanítványok sem fogták fel Jézus nyilvános működése idején. Ahhoz az ő halálát és feltámadását kellett átélniük. Még a két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják azt a tanítást, amely már az Egyháznak szól. Krisztus kelyhét ki kell ürítenünk és rábízni magunkat az Atya gondviselésére. A vigasztaló tudat az, hogy az ő kelyhét isszuk, az ő szenvedésében részesülünk, ezért így könnyebb a kitartás és biztosabb a remény.

Megemlékezés

11.00 órakor a Szentmisében megemlékezünk az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról és imádkozunk a magyar nemzetért.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt ünnepeljünk és emlékezzünk!
Évközi 28. vasárnap

Az önkéntes szegénység az akadálytalan Krisztus-követés útja.

Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis "a törvényt" kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.


Szentmise 11.00 órakor
Szentmise Baden-ben 16.30 órakor

Évközi 27. vasárnap

29439co_400
Márton Áron: A házasság-két személy közössége
Az emberiség életfolyamatát a házasság és a család tartja fenn és táplálja. Nemcsak azáltal, hogy itt (a családon belül) születik az új nemzedék, hanem azáltal is, hogy itt fakadnak a termékeny új tehetségek, erők, remények. Ha ez a forrás elapad vagy megzavarodik, elapad a megújhodás reménye és lehetősége is.

Emberként létezni annyit jelent, mint más emberrel együtt létezni. Az ember sajátos létmódja (egy) másik ember társaságára utalja. Ha nem találkozik ezzel a társsal, élete csonka, szegényes marad. Az emberi együttélésnek egészen sajátos megvalósulása a férfi és nő életközössége. Az a lény, akit embernek mondunk, a férfiban és a nőben együtt valósul meg. A férfi és nő külön-külön az embernek csak egyik képét képviseli. Különböznek egymástól, de egymásnak vannak rendelve. Ez a különbség és egymásnak rendeltség hajtja őket egymáshoz. S csupán ez a hatalmas hajtóerő viheti csak végbe, hogy az ifjú és a lány, akik egymásról azelőtt nem is tudtak, más-más családból származnak, különböző életkörülmények közül jönnek, a legnagyobb örömmel adjanak egymásnak kezet, és sorsukat összekapcsolva, együtt vállalják a kifürkészhetetlen és bizonytalan jövőt.

Isten alkotta a férfit és a nőt úgy, hogy keressék egymást, s testileg-lelkileg a legteljesebb módon egyesüljenek a felelősségteljes szeretetben. Átadják magukat egymásnak, feltárják egymás előtt személyiségük titkát, éspedig a legteljesebb mértékben, amennyire a földi életben egyáltalán lehetséges. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő bevonja egymást kölcsönösen a saját életébe. És ezt a kölcsönös megnyílást és önátadást nem lehet többé visszavonni. Akik ilyen kapcsolatban vannak egymással, azok örökre összetartoznak.

A házasság tehát két személy legbensőségesebb és legbizalmasabb közössége. A házasságban két emberi személy, a férfi és a nő, egymást kölcsönösen bevonják a saját életükbe, és ezek örökre összetartoznak, vagyis a keresztények házassága felbonthatatlan, az oltártól a sírig tart. A házastársak személyiségük egész tartalmával, felelősséggel és méltósággal kötik le magukat egymásnak. Aki nem szeret, az a másikat csak tárgyként, dologként akarja bírni, használni és kihasználni, anélkül, hogy a maga részéről felelősséget vállalna viszonzásul. Az igazi szeretet tiszteli a másikat, mint önjogú személyt, mint önjogú és önértékű, vele egyenrangú lényt. Nemcsak kapni akar, hanem adni is, nemcsak bírni, hanem szolgálni is. Nem csak a testét szereti, hanem a lelkét és egész személyiségét. Az ilyen szeretet az egyik személy lelkének a legmélyéből fakad, és a másik lelkének legmélyéig hatol, s egymás iránti szeretetüket áthatja az egymás iránti tisztelet és felelősség. Az ilyen lekötelezettség pedig örökre szól. Amint az igazi szeretetnek is csak egy szava van: örökre.
Aki csak teheti jöjjön népviseletbe!


A vasárnapi szentmisében 11.00 órakor, különösen is imádkozunk az erdélyiekért.