Népek vasárnapja

Sonntag-der-Voelker-2017Boldog emlékezetű König bíboros úr püspöksége óta a Népek Vasárnapját hagyományosan szeptemberben rendezik meg a Bécsi főegyházmegyében.
Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő különböző anyanyelvű európai származású népcsoportok egyházközségei vesznek részt. A szentmise több nyelvű lesz, ami azt jelenti, hogy különböző részek különböző nyelven hangzanak el.

A 10.15 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisét idén Franz Scharl segédpüspök úr fogja celebrálni a Stephansdomban, utána szeretet-vendégségre várnak mindenkit, az Érseki Palota árkádos udvarába, ahol a különböző népcsoportok hagyományos ételeit lehet megkóstolni.
(A Deutschordenskirche-ben ezen a vasárnapon magyar nyelvű szentmise nem lesz.)

Magyar szentmise Bécsújhelyen a Katalin kápolnában 17.00 órakor!
Domplatz 1
2700 Wiener Neustadt

Évközi 24. vasárnap

24198co_200
Nem mondom, hogy hétszer bocsáss meg, hanem hetvenszer hétszer.
Jézus azt ajánlja, hogy az ő követője legyen mindig kész a megbocsátásra. Péter ennek a mértékét akarja tisztázni. Jézus ellenben nem mértéket állít fel, hanem a szeretet túlcsordulását ajánlja. A példabeszéd megvilágítja, hogy Istennel szemben mindig több az elszámolni valónk, mint az emberekkel szemben, s ő majd olyan mértékkel mér nekünk, ahogy mi mértünk másoknak. Jézus azonban ezzel nem függeszti fel az igazságosság követelményeit, hanem inkább arra céloz, hogy egyáltalán ne kövessünk el igazságtalanságot és a jogok érvényesítésében sem szabad a szeretetről megfeledkezni.

Szentmise 11.00 órakor


szechenyi
Megemlékezés Széchenyi István születésének évfordulójáról. A Bécsi Magyar Nagykövetség a koszorúzásra minden érdeklődőt szeretettel vár.
A Herrengasse 5. sz. alatti Széchenyi szülőházán lévő emléktábla koszorúzási időpontja: 2017. szeptember 21., csütörtök 11.00 óraSzéchenyi a hazát szolgálta

Széchenyi István életútját is emóciók, az érzelmek és a racionalitás kormányozta. Kimagasló munkásságának záloga az, hogy a hazát gazdagító döntéseinél az igen erős pozitív érzelemmel, a hazafisággal az észszerűség is lépést tudott tartani.

A haza, a hazafiság magasztos érzelmét megélő legnagyobb magyar kivételes képességeivel a hon felemelkedéséért munkálkodott, „Hunniát magasabbra emelni” írta a Világ c. könyvében. Közismert, hogy Széchenyi milyen kimagasló eredményeket ért el a gazdasági, társadalmi élet formálásában. A Világ c. könyvében a művelődés előmozdításáért, a nemzet kibontakoztatásáért szállt síkra. Jól látta, hogy a gazdaság fejlődése csak a művelődés, a tudás gyarapításával érhető el. „Semmi sem emelheti fel anyaföldünket, csak agyvelőnk, s kezeink”. A Hitel c. könyvében azt is hangsúlyozta, hogy „ a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma”.

Széchenyi számára a hazaszeretet nem frázis, hanem sikereit meghatározó motiváció volt. 1844-ben Hírlapi cikkeiben kifejti, hogy „legyünk igazi hazafiak nem annyira szájjal, mint inkább vállal, tettekkel”. Megalapozottan állítja Kautz Gyula közgazda az 1868-ban megjelent művében, hogy az 1825- és 1848. közötti időszak Széchenyi kor volt.

A legnagyobb magyar mély hazafiságát a szülői ház, kivételes műveltsége, külföldi útjain szerzett tapasztalatai és 1808-tól 1825-ig katonai szolgálata idején az ország számos településén átélt élmények erősítették meg. 1820. július 20-án a Naplóban Debrecenben feljegyzi „szegény mélyre süllyedt ország. Oly kevés műveltség és oly kevés természetes adottság és erő”. Amikor Debrecenben az erdőben katonáival ünnepséget tartott a naplójában erről így írt: „annyira ellágyulok, ha valami hazait látok, hogy egy hegedű, egy cimbalom, de még egy duda is elég, hogy sírásig elszoruljon a szívem”. A legnagyobb magyar a Naplóban számtalan helyen felemlíti az ország elmaradottságát, amely erősítette hazaszeretetét, fokozta tettvágyát a haza felemelkedése érdekében.

Széchenyi a Kelet népe újságban kifejti „mindazt, mit tevék egyedül azért tevén, mert magyar vagyok”. A legnagyobb magyar magyarság tudatát, haza iránti szerelmét fokozta a Wesselényi Miklóssal kialakult barátsága is. 1821. augusztus 01-jén a Naplóban feljegyzi „Wesselényi Miklós közelebbi megismerésével igen sokat nyertem. Vele örökké szoros és felbonthatatlan barátságban fogok élni”. 1821-ben Wesselényi birtokán Zsibón megvalósult eszmecseréjük Széchenyi hazaszeretetét elmélyítette. Több mint 20 év múlva, 1843-ban írt újságcikkében Széchenyi kifejti: „Wesselényi lángoló hazaszeretete, magasztos felfogása és bizonyos varázs, melyet annyira gyakorol, elbájolá keblemet. S miután szívemben napról napra megerősödött azon hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Mindketten pirultunk hazánk hátramaradt, elaljasodott léte fölött”.

Szerintem Széchenyi kimagasló eredményeihez hozzájárult Zichy Károly gróf feleségével Crescencével 1824-től táplált szerelme is. Széchenyi különösen kiváló képzelő ereje szerelmét számtalan esetben méltatta, hazát gyarapító tevékenységének védőszentjévé tette.

A legnagyobb magyar a Hitel c. könyvében hangsúlyozta, hogy „ a haza igaz szeretete nem vak szerelem”. Ebben a könyvben azt is megfogalmazza, hogy ha „anyaföldünk kopárságát említem, s nem dicsérem, az hazaszeretetből ered”. Arra is rámutat, hogy „nem az cselekszik bölcsen, ki hazaszeretetét abban helyezteti, hogy minden idejét annak dicséretére pazarolja, hanem inkább az, aki hátramaradását fejtegeti s boldogításán fáradozik. Ami igazán jó s kitűnő, nem kell annak dicséret: fénylik a gyémánt magában is”.
Széchenyi zsenialitása abban is kitűnik, hogy a haza fejlődéséért, a hátramaradás felszámolásáért a legfontosabb területekre koncentrált.

1994-től minden évben ezen a helyen a legnagyobb magyar születésnapján szóltam a csodálatra méltó életről. Mert csodálatra méltó az az államférfi, aki hatalommal nem rendelkezett mégis gondolataival, cselekedeteivel, tetteivel, írásaival örökre beírta nevét Magyarország történetébe.

Dr. Takács Imre
Széchenyi kutató
HajdúszoboszlóEzen beszéd elhangzik 2017. szeptember 21-én a legnagyobb magyar születésnapján Bécsben a szülőháznál.
Az országgyűlés delegációjának tagjai: Dr. Vitányi István (FIDESZ) Dr. Pósán László (FIDESZ), Dr. Takács Imre Széchenyi kutató.

Évközi 23. vasárnap

28129co_400
Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet.

Az Egyházban nemcsak a hitet és a kegyelmi rendet kellett tisztázni, hanem a közösség életét és az egymás iránt való felelősséget is. Krisztus feltételezi, hogy lesz igazságtalanság és szeretetlenség, de a cél nem a megtorlás, hanem a kiengesztelődés. A sértést, az igazságtalanságot számonkérhetjük, de úgy, hogy a jóakarat ne szenvedjen kárt. Ha lehet, akkor négyszemközt vagy két tanú jelenlétében, és csak végső esetben a nyilvánosság elé vinni. Az Egyház azonban igazi közösség és védheti belső békéjét, azért kizárhatja azokat, akik nem ismerik el a tekintély intézkedéseit. Az egyetértő közösség imájának külön ereje van.

Szentmise 11.00 órakor
Badenben 16.30 órakor

Képes beszámoló

D__EP20170826001_600
A képeket Filep István készítette. Köszönjük!

Szent István király bécsi ünnepe 2017

szent istván plakát 17

Nyár

27929co

Adj magadnak egy szempillantásnyi nyugalmat és megérted, bolond módjára siettél.

Lao ce

Közös gondolkodás a jövőnkről – Vallásközi konferenciát rendeztek Tihanyban

Kétnapos konferenciát rendeztek az ember és környezete kulturális és morális egységéről a Tihanyi Bencés Apátságban június 14-én és 15-én. A „Közös gondolkodás a jövőnkről” című tanácskozáson részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is.
img.php

Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele házigazdaként köszöntötte a megjelenteket. „Bár különböző vallási közösségekhez tartozunk, mindannyiunkban közös annak a hite, hogy az életnek nem urai, hanem felelős gondozói vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: azt is hisszük, hogy van felettünk, rajtunk kívül egy Teremtő Úr. A rendi elöljáró egyik ősének művére hivatkozva arról beszélt, hogy a Jordán folyóban úszó halak egy ponton visszafordulnak, mert azon túl – a Holt-tenger felé közeledve – egyre sósabb a víz, és ha tovább úsznak, elpusztulnak. Ennek a helynek a közelében keresztelkedett meg Jézus és hívott mindenkit arra, hogy változtassa meg az életét. „Itt az idő, hogy mi is megváltozzunk, hogy kijelentsük: »Eddig, és ne tovább«” – hangsúlyozta a perjel.
tovább...